Obchodní podmínky

 

 1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti MintiGa systema s.r.o., se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 60200 Brno, identifikační číslo: 10838082 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a  fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.pohodlnyinterier.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.      Ustanovení těchto obchodních podmínek se vztahují na vztahy, ve kterých je kupující podnikatel i pokud je nepodnikající fyzickou osobou (spotřebitelem). Ustanovení těchto obchodních podmínek, ve kterých se hovoří o spotřebiteli nebo je z jejich kontextu patrné, že mají za cíl ochranu spotřebitele, se vztahují výlučně na spotřebitele nikoli na podnikatele.

1.3.      Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.5.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.      Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.      Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.      Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Z případného závazku sjednaného prostřednictvím uživatelského účtu kupujícího je vždy zavázán kupující, a to také v případě, kdy nedodrží povinnost uvedenou ve větě první tohoto odstavce.

2.5.      Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti ze smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.      Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1.      Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.      Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny jak včetně daně z přidané hodnoty, tak i bez ní. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.      Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4.      Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1.   objednávaném zboží, výběru jeho volitelných úprav a jejich ceně (objednávané zboží po zvolení jeho úprav „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2.   způsobu úhrady ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3.   informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5.      Před zasláním objednávky prodávajícím je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6.      Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7.      Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8.      Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3.9.      Kupující bere na vědomí, že zboží je prodáváno buď jako zboží vyráběné na zakázku dle požadavků kupujícího (zboží na zakázku) anebo jako zboží skladem (takto je zboží označeno již ve webovém rozhraní obchodu).  Veškeré objednané zboží v režimu zakázkové výroby, kdy prodávající dle požadavků kupujícího vyrobí či upraví požadované zboží (výběr materiálu, povrchové úpravy, moření, potahů apod.) je přizpůsobeno osobním potřebám kupujícího. Naopak zboží objednané jako zboží skladem je dodáváno kupujícímu již bez jakýchkoli dodatečných úprav, tedy v provedení, které je prezentováno ve webovém rozhraní obchodu. Kupující dále výslovně bere na vědomí, že objednávku zboží je možné zrušit či změnit pouze do 12 hodin od jejího odeslání prodávajícímu.

4.VLASTNOSTI ZBOŽÍ

4.1.      Kupující je srozuměn, bere na vědomí a souhlasí s následujícími skutečnostmi:

  1. a) potahové látky se mohou lišit od skutečnosti vlivem technických důvodů (nastavení monitoru, stáří, osvětlení v místnosti atd.),
  2. b) prodávající si vyhrazuje právo rozdílu odstínu potahu v závislosti na výrobních změnách výrobce, které není schopen ovlivnit,
  3. c) foto na webové stránce je ilustrační, dekorace není součástí výrobku, 
  4. d) u dřevěných částí, když se jedná o přírodní dřevo, jednotlivé části mořené stejným mořidlem mohou vykazovat mírné barevné odlišnosti - moření tak zvýrazňuje strukturu a přírodní vlastnosti dřeva,
  5. e) zvlnění je přirozenou vlastností potahových materiálů. V závislosti na potahovém materiálu se mohou lišit detaily prošití a švů u sedaček. Rozměry jsou přibližné, tolerance 5 cm.

5.CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1.      Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 1035361919/5500, vedený u společnosti Raiffeisenbank a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);

5.2.      Společně s cenou zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.3.      Prodávající požaduje od kupujícího uhrazení plné ceny zboží, a to nejpozději do 3 dnů od potvrzení objednávky prodávajícím. Dohodnou-li se tak smluvní strany, lze cenu zboží uhradit rovněž prostřednictvím zálohové platby ve výši 70 % splatné do 3 dnů od potvrzení objednávky prodávajícím – zbývající část ceny zboží pak kupující uhradí do 14 dnů od doručení zboží.

5.4.      Kupující je povinen uhradit cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek kupujícího uhradit cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.5.      Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5.6.      Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1.      Kupující (a to i pokud se jedná o fyzikou osobu - spotřebitele) bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo vyrobeno nebo upraveno podle přání kupujícího, tzv. zboží na zakázku (viz výše čl. 3.9. těchto obchodních podmínek).

6.2.      Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1, tedy nejedná se o zboží na zakázku, ale jde o koupi zboží skladem, pak má kupující, který je fyzickou osobou - spotřebitelem, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, právo od smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem koupě je několik kusů zboží nebo dodání jeho několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od smlouvy může kupující zaslat na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@pohodlnyinterier.cz (vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je přílohou těchto obchodních podmínek).

6.3.      V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek se smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím vráceno prodávajícímu do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li od smlouvy, nese kupující - spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.4.      V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího včetně nákladů na dodání, do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím, a to bankovním převodem na účet kupujícího. Jestliže kupující - spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit peněžní prostředky poskytnuté kupujícím i v hotovosti. Odstoupí-li kupující – spotřebitel od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

6.5.      Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.6.      Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

6.7.      Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

7.PŘEPRAVA, DODÁNÍ A USKLADNĚNÍ ZBOŽÍ

7.1.      V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.2.      Je-li prodávající podle smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

7.3.      V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Pokud se ve smluveném termínu opakovaně neuskuteční dodání zboží z důvodů na straně kupujícího, prodávající uskladní zboží na náklady kupujícího. Prodávající je oprávněn požadovat poplatek za náklady na uskladnění ve výši 40,- Kč za 1m2/položku/den uskladnění.

7.4.      Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, případně poškození zboží, kupující nemusí zásilku od přepravce převzít.

7.5.     Kupující tímto bere výslovně na vědomí, že standardní dodací lhůta je, vzhledem k režimu zakázkové výroby, 4-10 týdnů od uhrazení kupní ceny nebo zálohové platby na kupní cenu. Kupující rovněž bere na vědomí, že prodávající je oprávněn dodací lhůtu prodloužit, dojde-li během zhotovování zboží k jakémukoliv dílčímu zdržení, které neumožní dodání ve standardní dodací lhůtě – v takovém případě prodávající kupujícího s tímto postupem seznámí a dodá zboží v co možná nejkratší dodatečné lhůtě, která nebude delší než 3 týdny.

8.PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

8.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

8.2.      Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

8.2.1.   má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující mohl rozumně očekávat s ohledem na povahu zboží

8.2.2.   se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

8.2.3.   zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, s výhradami uvedenými v čl. 4. těchto obchodních podmínek,

8.2.4.   je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

8.2.5.   zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.3.      Ustanovení uvedená v čl. 8.2 obchodních podmínek se nepoužijí, u zboží prodávaného za nižší cenu, na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

8.4.      Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

 

9.DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1.      Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží a jeho převzetím. Do zaplacení a převzetí předmětu smlouvy je vlastníkem zboží prodávající.

9.2.      Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@pohodlnyinterier.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

9.3.      Prodávající je oprávněn k výrobě a prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.4.      Kupující, který není spotřebitelem, tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1.      Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.2.      Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

10.3.      Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Nesouhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není překážkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření smlouvy.

10.4.      Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

10.5.      Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

10.6.      Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelu smlouvy a kupujícím uděleného souhlasu. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.7.      Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

10.8.      V případě, že by se kupující domnívá, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

10.8.1.   požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

10.8.2.   požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

10.9.      Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

11. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

11.1.  Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího.

11.2.  Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího ze smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

12. DORUČOVÁNÍ

12.1.  Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

13. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÉHO SPORU

13.1.  Domnívá-li se spotřebitel, že byl ze strany prodávajícího poškozen, nebo že prodávající nedostál svým závazkům, může se na prodávajícího obrátit prostřednictvím e-mailové adresy  info@pohodlnyinterier.cz.

13.2.  Pokud se případný spor nepodaří vyřešit přímo prostřednictvím e-mailové komunikace, má spotřebitel právo na mimosoudní řešení sporu.

13.3.  Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.

13.4.  Spotřebitel má právo podat návrh na mimosoudní řešení sporu České obchodní inspekci prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .

13.5.  Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

13.6.  Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

13.6.  Domnívá-li se kterákoliv ze smluvních stran, že v průběhu mimosoudního řešení sporu došlo k porušení pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.

13.6.1.  V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

13.6.2.  Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1.  Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem a veškeré soudní spory mezi smluvními stranami budou řešeny před českými soudy. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

14.2.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

14.3.  Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

14.4.  Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy a reklamační formulář.

14.5.  Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: MintiGa systema s.r.o., sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 60200 Brno, adresa elektronické pošty info@pohodlnyinterier.cz, telefon +420 733 174 194.

 

Obchodní podmínky v pdf zde.

 


PŘÍLOHA Č. 1 - FORMULÁŘ PRO REKLAMACI

Adresát:                 

Uplatnění reklamace

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Zboží, které je reklamováno:

 

Popis vad Zboží:

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace, případně uvedení čísla bankovního účtu pro poskytnutí slevy:

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem včetně data a způsobu vyřízení reklamace.

 

Datum:

Podpis: 

 

 


 

PŘÍLOHA Č. 2 - FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Adresát:                

Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Specifikace Zboží, kterého se Smlouva týká:

 

Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:

 

 

Je-li kupující spotřebitelem má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu společnosti MintiGa systema s.r.o. („Společnost“) nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce. Toto odstoupení oznámí kupující Společnosti písemně na adresu provozovny Společnosti nebo elektronicky na e-mail uvedený na vzorovém formuláři.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Společnost nabízí, vrátí Společnost kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než ji kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Společnosti odeslal.

 

Datum:

Podpis: